Voorwaarden Floris Dekker

Algemene voorwaarden  Floris Dekker

Artikel 1. Algemeen

 1. Floris Dekker is gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68329105.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer: Floris Dekker.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al de door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen.
 2. Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige artikelen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende artikel in overleg tussen partijen worden vervangen door een artikel dat de strekking van het oorspronkelijke artikel zoveel mogelijk benadert.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdracht­gever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbeves­tiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht tot stand te zijn gekomen, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn werkzaam­heden met name afhankelijk is van door opdrachtgever aan te leveren gegevens, dan is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de benodigde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met hetgeen bij of krachtens de wet van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig respecteren.
 2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 3. Derden zullen niet bij de opdracht worden betrokken tenzij daarover met opdrachtgever overeenstemming is bereikt.
 4. Opdrachtnemer kan een werkdossier bijhouden met daarin kopieën van relevante stukken, welk dossier eigendom is van opdracht­nemer.

Artikel 6 E-mail- en internetgebruik

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen door middel van e-mail met elkaar communiceren. Aan het gebruik van internet en e-mail kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van internet en/of e-mail.
 2. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van e-mail zijn de data-uitttreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, computer­programma’s, systeem- ontwerpen, werkwijzen, (model)contrac­ten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij niet tijdige betaling van de declaratie respectievelijk enig aan de opdrachtnemer verschuldigd bedrag binnen de aangegeven betalingstermijn is de opdrachtnemer gerechtigd tot een rentevergoeding over de hoofdsom van de vordering vanaf de vervaldag van de betalingstermijn ter grootte van de wettelijke rente, waarbij elk gedeelte van de maand voor een volle maand zal worden gerekend.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerech­telijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet- nakoming door opdrachtgever van diens betalings­verplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 10 Reclames

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen: aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij en/of derden voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 3. De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 12 Opzegging/ontbinding/beëindiging

 1. Voor doorlopende opdrachten is er geen meerjarige contractuur van toepassing tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Deze opdrachten hebben een looptijd gelijk aan een kalender- of schooljaar. Wel is er voor genoemde opdrachten een opzegtermijn van 3 maanden van toepassing voorafgaand aan het einde van het kalender-of schooljaar. Deze opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
 2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de overeenkomst, de opdrachtbevestiging of de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging (op een dergelijke termijn) verzetten. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Ieder der partijen kan de overeenkomst per aangetekend schrijven (tussentijds) ontbinden, zonder inachtneming van een opzegtermijn, in geval de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen, indien ten aanzien van de andere partij een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, indien de andere partij een schuldsanering treft of om enige andere reden haar activiteiten staakt, of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de juridische kosten die voortvloeien uit vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten die op enig moment worden ingediend tegen respectievelijk worden aangegaan, voldaan c.q. gemaakt door opdrachtnemer en op welke wijze dan ook voortvloeien uit en in relatie tot de uitvoering van de opdracht, behalve in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 14 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdracht­nemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Tarieven en uren

 1. Alle door de opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Opdrachtnemer brengt reiskosten in rekening.
 3. Op verzoek zal opdrachtnemer een gespecificeerd overzicht van de gewerkte uren verstrekken.
 4. De bij deze opdrachten overeengekomen tarieven zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast met een index gelijk aan de CBS consumenten prijsindex.

Artikel 16

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of mochten zich situaties zich voordoen die in deze overeenkomst niet (uitputtend) zijn geregeld, zullen partijen de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
 2. Opdracht nemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

 

Utrecht, 2018